رویداد

حضور در رویدادهای مختلف مثل نمایشگاه و همایش، فرصت درخشانی برای ایجاد ارتباطات است. ارتباطات در نهایت منجر به فروش می‌شود.

برنامه‌ریزیِ صحیح قبل از رویداد، ایجادِ ارتباطات را تضمین می‌کند. و برنامه ریزی بعد از رویداد، ارتباطات به وجود آمده را به فروش تبدیل می‌کند.

کلید بازار برای شما برنامه‌های مفصل و مدونی برای حضورِ اثربخش در رویدادها دارد.